Δήλωση σχετικά με την πολιτική απορρήτου

/Δήλωση σχετικά με την πολιτική απορρήτου
Δήλωση σχετικά με την πολιτική απορρήτου 2018-06-27T12:47:50+00:00

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Balev Corporation LTD σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών «Κανονισμός περί γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Balev Corporation LTD, UIC 103760269. Το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα υποβληθεί σε επεξεργασία από την Balev Corporation για να έχετε άμεση απάντηση στην ερώτησή σας, τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επεξεργασία δεδομένων σας σχετικά με ένα όνομα, οργάνωση, διακανονισμό και χρησιμοποιούνται επίσης για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.Τα δεδομένα αποθηκεύονται στο αρχείο της Balev Corporation για μέγιστη περίοδο 5 ετών, μετά την οποία θα καταστραφούν.

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε ελεύθερα τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να απαντήσετε στο προαναφερόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα, με δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής και διόρθωσης δεδομένων,με δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την παροχή τους σε τρίτους επικοινωνώντας με την εταιρία Balev Corporation LTD με e-mail: [email protected] ή με την αποστολή γραπτής αίτησης στη διεύθυνση της Balev Corporation LTD που βρίσκεται στην πόλη της Βάρνας, 260 Bladislav Varnenchik Blvd., καθώς και με το δικαίωμα να ζητήσετε από την Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.