Политика по социална отговорност

/Политика по социална отговорност
Политика по социална отговорност 2023-01-23T13:46:55+00:00

Политика по социална отговорност

на „Балев Корпорейшън“ ЕООД

Политика по социална отговорност на „Балев Корпорейшън ЕООД”

Фирмата Балев Корпорейшън ЕООД следва принципите на социално отговорно бизнес-поведение. При реализиране на своите производствени и търговски процеси, организацията следва спазването на Бизнес Етичния Кодекс, разработен в съответствие с международно признатите Конвенции за правата на човека, националното законодателство и изискванията по опазването на здравето, правата и благоденствието на работещите и околната среда.

Ние, доброволно се ангажирахме да внедрим настоящата Система за управление на етичните норми и условия на работа, като част от нашия бизнес.

Организацията се ангажира:

1. Трудово законодателство
• да ръководи своята дейност в областта на трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд, околната среда съгласно изискванията на международни стандарти;
• да не използва и да не подкрепя използването на детски, принудителен или насилствен труд;
• да осигурява равни възможности и свобода за обединение, като насърчава развитието на всеки човек;
• да забранява всякаква форма на дискриминация на работното място (поради възраст, раса, пол, националност, религия и убеждения);
• да не допуска и противодейства при използването на телесни наказания, психическа или физическа принуда, словесни обиди, грубо и нечовешко отношение;
• да съблюдава и спазва приложимите нормативни изисквания и промишлени стандарти за работно време и да гарантира, че възнаграждението ще бъде достатъчно за задоволяване на основните нужди на персонала.

2. Здраве и безопасност при работа
• да осигурява здравословни и безопасни условия на труд за всички, работещи във фирмата чрез непрекъснато подобряване на работната среда и закупуване на съвременно производствено оборудване и непрекъснат стремеж към предотвратяване на нараняванията и заболяванията;
• ангажимент към спазване на приложимите законови и други нормативни, както и доброволно възприети изисквания по отношение на условията за здраве и безопасност при работа, имащи отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване и продукти на организацията

3. Опазване на околната среда
• да контролира и ограничава въздействието върху околната среда на своите процеси;
• да подобряваме постоянно екологичното състояние, чрез разработване и въвеждане на инвестиционни програми и внедряване на „най-добри налични техники“, насочени към непрекъснато намаляване, подобряване и предотвратяване на замърсяването на околната среда;
• да използва отговорно ресурсите с оглед защита на околната среда.

4. Етични бизнес практики
• да разработи и запознае персонала на организацията с Бизнес Етичния Кодекс на фирмата
• да определи и поддържа необходимите процедури за оценка и избор на доставчици и поддоставчици, съгласно тяхната социална и екологична отговорност;
• да не толерира никакъв вид корупция, под каквато и да е форма или начин;
• да привлече към тази кауза всички ръководители и всички служители на организацията, като гарантира, че отговорността и процедурите са ясно формулирани, внедрени и разбрани от отговорните лица.

5. Периодично да преглежда Политиката по Социална отговорност с цел постигане на нейното постоянно подобрение, в съответствие с промените в изискванията и добрата практика на социалното управление

6. Да осигури условия за ефективното приложение, поддръжка и комуникация на настоящата Политика

7. Да направи настоящата Политика достижима и достъпна за персонала, ангажиран за нейното изпълнение

8. Да позволи настоящата Политика да е публично достъпна и ефективна по форма и начин за заинтересованите страни

Дата: 09.01.2023г.